ด้วย EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ
December 4, 2018
ด้วย EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ
December 27, 2018

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยพื้นฐาน
ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่
หากมีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์
จะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยขอบเขตงานวิจัย ต้องเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดจากงานวิจัยพื้นฐาน มาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูง
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ หรือด้านชุมชนและพื้นที่ หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม
และระบุผู้ที่จะนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน

ผู้ที่สนใจสามารถ download แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนได้ที่ : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์)

กรุณาส่งข้อมูลมายังกองบริหารการวิจัย ในวันที่ 25 มกราคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
คุณชลนภา โทรศัพท์ : 0-2278-8253
chonnapa@trf.or.th