เปิดรับข้อเสนอโครงการ The Options for Pregnancy Termination (OPTions) Innovation Initiative
November 27, 2018
ด้วย EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ
December 4, 2018

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รับสมัครสนับสนุนการวิจัย

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย

โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและ
งานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้

โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC)
ภายใต้บริบทของสังคมไทย ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
2. มาตรการการควบคุมบุหรี่ผิดกฎหมาย
3. มาตรการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
5. มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหรี่
6. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
โดยในแต่ละชุดโครงการวิจัย จะประกอบด้วยหัวข้อโจทย์วิจัยในประเด็นต่าง ๆ

หมายเหตุ นักวิจัยทุกท่านที่จะขอรับทุน จะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) ก่อนสมัครขอทุนทุกรูปแบบ โดยทำการสมัครเข้าไปในระบบเรียนออนไลน์

ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

กรุณาส่งข้อมูลมายังกองบริหารการวิจัย ในวันที่ 25 มกราคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
คุณวันวิสาข์ โทรศัพท์ : 08 5668 0421