ทุน Horizon 2020 ภายใต้แหล่งทุน European Union (EU)
October 2, 2018
Royal Academy of Engineering เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน Industry Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้ความร่วมมือกับ Newton Fund
October 25, 2018

มูลนิธิ Alexander von Humboldt เปิดรับสมัครโครงการ International Climate Protection Fellowship

มูลนิธิ Alexander von Humboldt เปิดรับสมัครโครงการ International Climate Protection Fellowship

ด้วยมูลนิธิ Alexander von Humboldt เปิดรับสมัครโครงการ International Climate Protection Fellowship
ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการไปทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ประเทศเยอรมนี

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
 Alexander von Humboldt

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
วรินทร์พิภพ โทรศัพท์ : 0 2849 6243, 0 2849 6252
โทรสาร 0 2849 6247 Email: varinpiphob.cha@mahidol.ac.th