ผลงานโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ฯ

หนังสือพิมพ์ “ปกปักรักษา”

การสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ [โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ และคณะนักวิจัย]


พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์ เล่มที่ 2


พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี


ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์


พืชอาหารท้องถิ่น และตำรับอาหาร
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษา จ.อำนาจเจริญ และ จ.กาญจนบุรี


เอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า”

การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี [โดย ผศ.ภาวินี ดีแท้ และคณะนักวิจัย]


กล้วยไม้ ขิงข่า และพืชน้ำมันหอมระเหย
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี