ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น วันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน วันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ปีที่ 3” วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงานสู่ตาโลก” วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

MU Research Expo 2012 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Thailand Research Expo 2012 วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ.-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี