ติดต่อศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล
งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว   0 2849 6242
นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ 0 2849 6158
นางสาวสุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์ 0 2849 6245

วิทยาเขต