ความเป็นมาโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ได้มีการจัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่สี่ (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2554) ซึ่งมีกิจกรรม 8 กิจกรรม คือ
•   กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
•   กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
•   กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
•   กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
•   กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
•   กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
•   กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•   กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โดยใน ปี 2549 โครงการ อพ.สธ. ได้เชิญให้มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอโครงการเข้าร่วมในแผน ฯ ดังกล่าว และให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมในโครงการ อพ.สธ. โดยมี อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางพันธุกรรมพืช เข้าร่วมในการจัดทำแผนแม่บท จำนวน 16 โครงการ โดยมี รศ.วีณา จิรัจฉริยากูล คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมกิจกรรม

ปี 2550 มีโครงการที่เกี่ยวข้องเสนอเข้าร่วม จำนวน 16 โครงการ ใน 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 2 และ 3 จำนวน 1 โครงการ กิจกรรมที่ 5 จำนวน 1 โครงการ กิจกรรมที่ 4 จำนวน 14 โครงการ แต่มี โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพียง 8 โครงการ และจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 1 โครงการ รวม 9 โครงการ โดยเป็นของ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ (ปัจจุบันทั้ง 2 สถาบันได้ยุบรวมเป็น สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ
และในปี 2550 โครงการ อพ.สธ. มีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ในวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้ รศ.วีณา จิรัจฉริยากูล คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมเสนอผลงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการดังกล่าว

ปี 2551 มีโครงการที่เกี่ยวข้องเสนอเข้าร่วมจำนวน 11 โครงการ ในกิจกรรมที่ 4 แต่ได้รับสนับสนุนทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินเพียง จำนวน 5 โครงการ โดยเป็นของ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) จำนวน 1 โครงการ

สำหรับใน ปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ฯ จำนวน 1 โครงการ ภายใต้ “โครงการพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งเป็นโครงการแบบบูรณาการ ทำวิจัยร่วมกัน 8 ส่วนงาน ดังนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันโภชนาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ
อีกทั้ง ในปี 2552 โครงการ อพ.สธ. มีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” ในวันที่ 19 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนักวิจัยจากหลายส่วนงานเข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ปี 2553 ได้ทำการวิจัย โครงการวิจัย การสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ (Integrated Survey for Biodiversity Database Development at Srinakarin Dam) โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย โดยเป็นการทำงานวิจัยต่อเนื่องจากปี 2552

ปี 2554
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายพื้นที่ทำการวิจัยไปที่เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการวิจัยเรื่อง การสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพัฒนาโครงการขึ้นมาใหม่ โดยใช้ต้นแบบการทำงานจากเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 8 โครงการย่อย ดังนี้
1.)   การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ในพื้นที่โครงการ ฯ โดย ผศ.อมรา นาคสถิต
2.)   การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการตรวจหาโรคติดเชื้อก่อโรคในสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่โครงการ ฯ โดย ผศ.กนกพร ไตรวิทยากร
3.)   การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารชีวภาพสำคัญ และประโยชน์เชิงสุขภาพ ของแหล่งอาหาร พื้นที่โครงการ ฯ โดย ผศ.สมศรี เจริญเกียรติกุล
4.)   การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การแพร่กระจาย กับการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจของไม้ที่ให้น้ำมันหอมระเหย หอยบก หอยน้ำจืด และเห็ดสมุนไพร ในพื้นที่โครงการ ฯ โดย อ.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ
5.)   การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พบในพื้นที่โครงการ ฯ โดย รศ.พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง
6.)   ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับตัวของพืชเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
7.)   การศึกษาลักษณะสังคมพืชป่าไม้และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่โครงการ ฯ โดย รศ.สุระ พัฒนเกียรติ
8.)   โครงการสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทย โดย ศ.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล
และเริ่มมีทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คือ
แผนงานวิจัยการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
1.)   พฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่มีใช้ในยาสามัญประจำบ้าน
2.)   องค์ประกอบสำคัญด้านอาหารและโภชนาการของตะคึก (Albizia lebbeck (L.) Benth.) จากความหลากหลายของแหล่งที่พบในประเทศไทย
3.)   ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดและส่วนที่ผ่านการย่อยในเซลล์ลำไส้มนุษย์ของพืชอาหาร ที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี
4.)   การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเพิ่มปริมาณ ต้นเอื้องดินถิ่นไทย (Ipsea thailandica Seidenf.) กล้วยไม้สกุลว่านพายแฉก (Cheirostylis) และดอกดินเมืองกาญจน์ (Curcuma candida (Wall.) Techaprasan & Skornick.) ในหลอดทดลอง

ปี 2555
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอโครงการวิจัย จำนวน 4 โครงการ ที่จะเข้าร่วมในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) ดังนี้
1.)   การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 11 โครงการย่อย (ระยะเวลา 5 ปี; เริ่มปี 2555 – 2559) ดังนี้
1.1   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของสัตว์ขาปล้อง ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดิน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
1.2   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการตรวจหาโรคติดเชื้อก่อโรคในสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
1.3   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ และสาระสำคัญของแหล่งอาหารจากพืชและสัตว์ บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
1.4   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การแพร่กระจายกับการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจของไม้ที่ให้น้ำมันหอมระเหย หอยบก หอยน้ำจืด และเห็ดสมุนไพร บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
1.5   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
1.6   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากการปรับตัวของพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
1.7   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทย พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
1.8   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
1.9   โครงการสำรวจ รวบรวมพันธุ์พริก และนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร
1.10   การประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
1.11   ความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยา และโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
2.)   การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย อ.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศรีเผือก วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 10 โครงการย่อย (ระยะเวลา 3 ปี; เริ่มปี 2555 – 2557)
2.1   การบำรุงรักษาแปลงสำรวจถาวรเพื่อศึกษาพลวัตรของป่าไม้และสำรวจประชากรต้นไม้ใน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.2   การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล ความหลากหลายของชนิด การกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ขิงและกล้วยไม้ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.3   การสำรวจความหลากชนิดและความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมของถั่วตระกูล Vigna ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.4   การสำรวจและจำแนกชนิดหอยซึ่งเป็นพาหะตัวกลางปรสิต ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และการตรวจสอบการติดเชื้อปรสิต โดยวิธีทางอณูวิทยา
2.5   การสำรวจความหลากหลายของสัตว์ขาข้อขนาดเล็กในดิน บริเวณแนวกันไฟมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.6   ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.7   การสำรวจความหลากชนิด ความหนาแน่น และการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.8   การสำรวจความหลากชนิดและจัดทำฐานข้อมูลเสียงของค้างคาวในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.9   การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรหอมระเหยไทยและการประยุกต์ สาระสำคัญเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
2.10   การสำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อม (แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำ) ที่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.)   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน โดย ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมผู้ร่วมวิจัย อ.ปองทิพย์ สิทธิสาร อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา บูรณะผลิน (ระยะเวลา 5 ปี; เริ่มปี 2555 – 2559)
4.)   การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย ตามแนวทางของโครงการ อพ.สธ. กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย โดย ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ดังนี้
4.1   การประเมินและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี
4.2   สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการของทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี
4.3   โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในจังหวัดนนทบุรี

ปี 2556
1.)   การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
1.1   โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการกรณีศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
1.2   โครงการสำรวจ รวบรวมพันธุ์พริก และนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร
1.3   โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
1.4   โครงการ ความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาและโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
2.)   การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี โดย อ.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศรีเผือก วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วย 9 โครงการย่อย ดังนี้
2.1   การบำรุงรักษาแปลงสำรวจถาวรเพื่อศึกษาพลวัตรของป่าไม้ และสำรวจประชากรต้นไม้ ซ้ำในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.2   การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล ความหลากหลายของชนิด การกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ขิง และกล้วยไม้เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.3   การสำรวจและจำแนกชนิดหอยน้ำจืด ซึ่งเป็นพาหะตัวกลางของปรสิต ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และการตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตโดยวิธีทางอณูวิทยา
2.4   การสำรวจความหลากหลายของสัตว์ขาข้อขนาดเล็กในดิน บริเวณแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.5   ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.6   การสำรวจความหลากชนิด ความหนาแน่น และการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.7   การสำรวจความหลากชนิดและจัดทำฐานข้อมูลเสียงของค้างคาวในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2.8   การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรหอมระเหยไทยและการประยุกต์ สาระสำคัญเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
2.9   การสำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อม (แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำ) ที่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.)   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน โดย ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมผู้ร่วมวิจัย อ.ปองทิพย์ สิทธิสาร อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา บูรณะผลิน
4.)   การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
4.1   การประเมินและอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน (Durio Zibethinus L.) ในประเทศไทย
4.2   การพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน ที่มีศักยภาพในการปรับตัวต่อสภาพเครียด อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก
4.3   การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในประชุมวิชาการและนิทรรศการ ฯ ครั้งนี้ โดยมอบหมายให้นักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ที่ได้ทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ฯ ซึ่งมีนักวิจัยจากหลายส่วนงานเข้าร่วม อาทิเช่น คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ผศ.กำลัง ชุมพลบัญชร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และทีมเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้ออกแบบ และจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.)   การแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย จำนวน 6 เรื่อง
2.)   การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จำนวน 4 เรื่อง
3.)   การแสดงถ้ำค้างคาวจำลอง
4.)   ผลงานอื่น ๆ
4.1   หนังสือพรรณไม้ เขาวังเขมร
4.2   หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์
4.3   หนังสือตำรับอาหารสมุนไพร
4.4   หนังสือพิมพ์ปกปักรักษา
4.5   คู่มือการประดิษฐ์ดอกทุเรียน เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวทุเรียนในประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามโครงการ อพ.สธ. โดย ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล เพื่อสอนให้แก่ผู้สนใจได้รู้จักดอกของทุเรียน

ปี 2557
1.)   การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
1.1   โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
1.2   โครงการสำรวจ รวบรวมพันธุ์พริก และนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร
1.3   โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
1.4   โครงการความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยา และโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
2.)   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน โดย ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมผู้ร่วมวิจัย อ.ปองทิพย์ สิทธิสาร อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา บูรณะผลิน
3.)   การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย อ.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศรีเผือก วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
3.1   การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของชนิด การกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ขิงและกล้วยไม้ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.2   การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรหอมระเหยไทย และการประยุกต์สาระสำคัญ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
3.3   การสำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อม (แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำ) ที่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
และมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้
4.)   เอกลักษณ์ระดับเซลล์โมเลกุลของพืชสมุนไพร พืชถิ่นเดียว พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย โดย รศ.พวงผกา สุนทรนาคแสงชัย คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
4.1   การรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย เพื่อการศึกษาเอกลักษณ์ระดับเซลล์และโมเลกุล
4.2   เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับเซลล์ของพืชสมุนไพร พืชถิ่นเดียว พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย
4.3   เอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพร พืชถิ่นเดียว พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย
5.)   แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้
5.1   การประเมินและอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน (Durio Zibethinus L.) ในประเทศไทย
5.2   การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6.)   แผนงานวิจัยการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี (ประจำปีงบประมาณ 2556) โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
6.1   พฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่มีใช้ในยาสามัญประจำบ้าน
6.2   ความหลากหลายของพื้นที่และพันธุกรรมของตะคึก (Albizia lebbeck (L.) Benth.) ในประเทศไทย ต่อคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์เชิงสุขภาพ
6.3   การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเพิ่มปริมาณต้นเอื้องดินถิ่นไทย (Ipsea thailandica Seidenf.) และดอกดินเมืองกาญจน์ (Curcuma candida (Wall.) Techaprasan & Skornick.) ในหลอดทดลอง
ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.)   พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์
2.)   ความหลากหลายทางชีวภาพเขื่อนศรีนครินทร์
3.)   พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
4.)   ตำนานดอกท้าวคูลูกับนางอั้ว
5.)   หนังสือพืชอาหารท้องถิ่น และตำรับอาหาร เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
6.)   หนังสือพิมพ์ปกปักรักษา ปีที่ 1
7.)   หนังสือพิมพ์ปกปักรักษา ปีที่ 2
8.)   หนังสือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับพันธุกรรมพืชท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ
9.)   แผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559)
10.)   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” ครั้งที่ 1
11.)   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” ครั้งที่ 2
12.)   ตราสัญลักษณ์ประจำป่าชุมชน และการจัดทำเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของป่าชุมชน ทั้ง 12 ป่า
13.)   เพลงพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 13 เพลง
14.)   หนังสือชุดความรู้จากป่าชุมชน 12 ป่า
15.)   หนังสือสำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 4 เล่ม
16.)   รายงานกิจกรรมป่าสัญจร เล่มที่ 1 – เล่มที่ 12
17.)   โปสเตอร์ฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ได้แก่ สัตว์และแมลง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พืชอาหาร เห็ดและไม้หอม ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร ป่าไม้ และการใช้งานเครื่อง GPS กล้องถ่ายรูป
18.)   เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า มาสู่ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
19.)   คู่มือการศึกษาและสำรวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
20.)   โปสเตอร์เห็ด “ความหลากหลายของเห็ด ในจังหวัดอำนาจเจริญ”
21.)   เอกสารสรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ต้นแบบการพัฒนา ความคิด พฤติกรรม และความร่วมมือสู่อำนาจเจริญ
ผลงานด้านบริการวิชาการ
1.)   โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สีเขียว จังหวัดนนทบุรี (ได้ทุนจากจังหวัดนนทบุรี : ประจำปีงบประมาณ 2559)
2.)   โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี (ได้ทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : ประจำปีงบประมาณ 2550)
3.)   โครงการจัดทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลชาวสวนจังหวัดนนทบุรี (ได้ทุนจากององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : ประจำปีงบประมาณ 2551)
4.)   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี (ได้ทุนจากององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : ประจำปีงบประมาณ 2555)
5.)   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี (ได้ทุนจากององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : ประจำปีงบประมาณ 2557)

ปี 2558
1.)   การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
1.1   โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
1.2   โครงการสำรวจ รวบรวมพันธุ์พริก และนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร
1.3   โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
1.4   โครงการความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยา และโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
2.)   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน โดย ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมผู้ร่วมวิจัย อ.ปองทิพย์ สิทธิสาร อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา บูรณะผลิน
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3.)   การถ่ายทอดความรู้อย่างครบวงจร ในการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ โดย ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้
3.1   การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์ และการขยายพันธุ์พืช สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
3.2   การศึกษาเอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพรพื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
4.)   ประโยชน์เชิงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อการบริโภค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล สถาบันโภชนาการ เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
4.1   การศึกษาสมบัติทางชีวเคมี ต่อการต้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสารสกัดจากพืชอาหารท้องถิ่น
4.2   การศึกษาสารพิษจากธรรมชาติ และโลหะหนัก และความปลอดภัยในการบริโภคพืชอาหารท้องถิ่น
4.3   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จากพืชอาหารท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
5.)   เอกลักษณ์ระดับเซลล์ และโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
5.1   การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5.2   เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับเซลล์ ของพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5.3   การอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดินเมืองกาญจน์ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และการขยายพันธุ์จอกหินตะนาวศรีในหลอดทดลอง
5.4   เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ปี 2559
1.)   การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรว่านขันหมากในประเทศไทย โดย อ.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ
2.)   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพุชุมชน ในตำบลห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี โดย อ.ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ
3.)   การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการศึกษาสถานภาพของค้าวคาว ปรสิตภายนอกของค้างคาว สัตว์ขาข้อในดิน พันธุ์พืชบริเวณถ้ำ และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ โดย ดร.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
3.1   การประเมินจำนวนประชากร และการใช้ประโยชน์ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
3.2   การสำรวจสัตว์ขาข้อในดิน ในถ้ำเขาหินปูน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3.3   ความหลากหลายของปรสิตภายนอกของค้างคาว ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้าวคาวคุณกิตติ
3.4   การศึกษาความหลากหลายของพืช Lithophytes บริเวณถ้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
4.)   การจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้ ในจังหวัดอำนาจเจริญ โดย ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5.)   ผลของการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ โดยใช้ขี้เลื่อยกฤษณา ต่อคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา โดย ดร. ประภาพรรณ ซอหะซัน วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
5.1   การเจริญของเส้นใย คุณค่าทางอาหาร และความสามารถในการต้านเชื้อก่อโรคของเห็ดเศรษฐกิจ ที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ไม้กฤษณา
5.2   ผลของไม้กฤษณาที่ใช้เป็นวัสดุปลูก ต่อการคุณสมบัติทางชีวเคมีสังเคราะห์ของเห็ดเศรษฐกิจ
5.3   คุณสมบัติของสารสกัดแบบหยาบจากเห็ดเศรษฐกิจ ที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ไม้กฤษณา ในการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนและเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง

ปี 2560
1.)   การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการศึกษาสถานภาพของค้างคาว ปรสิตภายนอกของค้างคาว สัตว์ขาข้อในดิน พันธุ์พืชบริเวณถ้ำ และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ โดย อ.ดร.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
1.1   การประเมินจำนวนประชากร และการใช้ประโยชน์ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
1.2   การสำรวจสัตว์ขาข้อในดิน ในถ้ำเขาหินปูน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
1.3   ความหลากหลายของปรสิตภายนอกของค้างคาว ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ
1.4   การศึกษาความหลากหลายของพืช Lithophytes บริเวณถ้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
2.)   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ในตำบลห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี โดย อ.ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ
3.)   การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรว่านขันหมาก ในประเทศไทย โดย อ.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ
4.)   แผนงานการจัดทำฐานข้อมูลชีวภาพและพันธุกรรมพืชและสัตว์ การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน และการบริการชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการในพระราชดำริ โดย รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังนี้
4.1   การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ภายในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) พื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ระดับเซลล์ และโมเลกุล สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.2   พันธุกรรมระดับเซลล์ ของพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ในบริเวณเขาวังเขมร สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.3   ฐานข้อมูลโมเลกุลและพันธุกรรมพืชถิ่นเดียว บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
4.4   การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และขยายพันธุ์พืชหายาก พืชถิ่นเดียว และพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชเศษฐกิจบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ในบริเวณเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี ในหลอดทดลอง
4.5   โครงการสำรวจโรคสัตว์ติดคน และโรคติดเชื้อในสัตว์ป่า ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
4.6   การสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นพุทรา บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5.)   การประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการค้นหาแอนไทไบโอติก จากถ้ำมะนาวผี โดยวิธีที่ไม่ต้องเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ โดย ผศ.ดร.กุศล ภูธนกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นหัวหน้าโครงการ