ข่าวกิจกรรมโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล

•   การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง) [5 – 6 สิงหาคม 2562]
•   การประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ครั้งที่ 1/2562 [3 กรกฎาคม 2562]
•   การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง) [21 มิถุนายน 2562]
•   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C – อพ.สธ.) ประจำปี 2562 [2 พฤษภาคม 2562]
•   การดำเนินงานสำรวจทรัพยากร ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [26 – 29 มีนาคม 2562]
•   ประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2562 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการ ฯ ครั้งที่ 1/2562 [26 มีนาคม 2562]
•   การดำเนินงานสำรวจทรัพยากร ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562]
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2561 [17 กันยายน 2561]
•   การประชุมหารือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร [11 กันยายน 2561]
•   การประชุมการจัดทำแผนการสำรวจความหลากทางชีวภาพของเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  [8 กันยายน 2561]
•   การประชุมหารือเพื่อเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ เขื่อนศรีนครินทร ในปีงบประมาณ 2562 [16 สิงหาคม 2561]
•   การประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [4 กรกฎาคม 2561]
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดนครปฐม ระยะ 5 ปีที่หก ครั้งที่ 1/2561 [30 พฤษภาคม 2561]
•   การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [7 – 8 พฤษภาคม 2561]
•   การประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี [6 – 7 เมษายน 2561]
•   งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย “ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี [28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560]
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2560 [15 มิถุนายน 2560]
•   โครงการศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [1 – 2 มิถุนายน 2560]
•   การประชุมคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ครั้งที่ 1/2560 [20 เมษายน 2560]
•   การประชุมคณะอนุกรรมการงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล) ครั้งที่ 2 [4 เมษายน 2560]
•   การศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา [29 มีนาคม 2560]
•   การประชุมคณะอนุกรรมการงานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล) ครั้งที่ 1/2559 [2 พฤศจิกายน 2559]
•   การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 [29 มิถุนายน 2559]
•   การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” [23 – 29 มีนาคม 2559]
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2559 [19 พฤศจิกายน 2558]
•   ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการในหัวเรื่อง “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2558 [30 มิถุนายน 2558]
•   ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการในหัวเรื่อง “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2558 [25 พฤษภาคม 2558]
•   การประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 ภายใต้แนวคิด “MU LOOKS TO THE FUTURE” [1 – 2 ธันวาคม 2557]
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2557 [11 กันยายน 2557]
•   การประชุมความเป็นไปได้ ในการนำอุทยานธรรมชาติสวนสิรีรุกขชาติ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล [5 กันยายน 2557]
•   การประชุมหารือร่วมกับกองกิจการนักศึกษา และกองบริหารการศึกษา ในการจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล [29 สิงหาคม 2557]
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2557 [30 กรกฎาคม 2557]
•   การศึกษาดูงานโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอำนาจเจริญ ของอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล [19 – 21 มิถุนายน 2557]
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2557 [18 มีนาคม 2557]
•   งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” [20 ธันวาคม 2556]
•   ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ. เรื่อง “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี [27 สิงหาคม 2556]
•   ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2556 [24 กรกฎาคม 2556]
•   การขอศึกษาดูงาน กรอบกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล [27 กุมภาพันธ์ 2556]
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2556 [6 กุมภาพันธ์ 2556]

โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ และคณะผู้วิจัย

•   งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” ปีที่ 3 [1 – 10 ธันวาคม 2558]
•   การประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 ภายใต้แนวคิด “MU LOOKS TO THE FUTURE” [1 – 2 ธันวาคม 2557]
•   การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” ปีที่ 2 [20 – 21 พฤศจิกายน 2557]
•   การประชุมการวางปฏิทินการทำงาน และรูปแบบการดำเนินงานระบบพี่เลี้ยงให้ป่าใหม่ [20 กุมภาพันธ์ 2557]
•   การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” [19 – 26 ธันวาคม 2556]
•   การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “เวทีคืนข้อมูลงานวิจัย ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ครั้งที่ 1” [25 ตุลาคม 2556]