สวก. ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
June 12, 2024
อว. ร่วมกับ British Council เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ในประเด็น “Resilient Planet, Transformative Technologies, Healthy People, Animals and Plants และ Tomorrows Talent” ประจำปี 2568
June 12, 2024

British Council เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ในประเด็น “Resilient Planet และ Tomorrows Talent” ประจำปี 2568

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder British Council (BC)
ประเภททุน/Funding Type แหล่งทุนภายนอก

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

40,000 GBP/โครงการ ไม่เกิน 22 เดือน
วันที่เปิด – ปิดรับสมัครทุน/Opening-Closing Date 16 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.
วันที่นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ The British Council’s Portal 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
(12.00 PM UK Time)

Timeline

British Council (BC) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ในประเด็น “Resilient Planet และ Tomorrows Talent” ประจำปี 2568   

ผู้ประสงค์ขอทุนวิจัย ขอให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียด วัตถุประสงค์ ขอบเขตและเป้าหมายการสนับสนุนโครงการ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เกณฑ์การพิจารณา ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้จากประชาสัมพันธ์ทุนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณชัยนันต์ โทร 02-657-5653

2. โครงการที่เสนอขอรับทุนขอให้วางแผนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% ของงบดำเนินการ

3. หัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทยแจ้งส่งข้อเสนอโครงการและขอหนังสือรับรอง (Letter of Support) ผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. โดยแนบเอกสาร ดังนี้
3.1 ข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
3.2 ตารางงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ

4. หัวหน้าโครงการแนบเอกสารที่แหล่งทุน ISPF กำหนดในระบบ the British Council’s portal ได้ที่ https://grants.britishcouncil.org/ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (12.00 UK Time)

QR Code รายละเอียดโครงการ

Short URL: https://shorturl.at/Vviwc