ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ ด้านการแพทย์และสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 – 2568
June 12, 2024
British Council เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ในประเด็น “Resilient Planet และ Tomorrows Talent” ประจำปี 2568
June 12, 2024

สวก. ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ประเภททุน/Funding Type แหล่งทุนภายนอก

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

วันที่เปิด – ปิดรับสมัครทุน/Opening – Closing Date 10 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.
หมายเหตุ: นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ มาให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนาม และออกหนังสือนำส่ง
วันที่นักวิจัยดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการที่ลงนามแล้ว 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยกดรับรองโครงการในระบบ NRIIS 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ กดรับรองเฉพาะโครงการที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามแล้วเท่านั้น

Timeline

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2568   

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ :
– นักวิจัยต้องส่งข้อเสนอโครงการผ่านฝ่ายวิจัยมายังมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอรอง ฯ วิจัยลงนามรับรองเอกสาร : ล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.)
– นักวิจัยเข้าไปยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS : ล่วงหน้า 1 วันทำการ ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.)
– มหาวิทยาลัยกดรับรองโครงการในระบบ NRIIS : ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  ประกาศ สวก.
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ