Bill & Melinda Gates Foundation เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Pathogen Genomic Surveillance and Immunology in Asia
November 14, 2022
Franco – Thai Young Talent Research Fellowship 2022 – 2023
November 25, 2022

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566

เนื่องจาก แหล่งทุนกำหนดเงื่อนไข ให้มหาวิทยาลัยสามารถเสนอขอรับทุนได้ไม่เกิน 3 โครงการ และผู้เสนอขอรับทุนจะต้องแนบคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหนังสือรับรองการเป็นหัวหน้าโครงการจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงขอให้ผู้ที่สนใจ ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ ตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณา ดำเนินการกรอกข้อมูลและจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)
  คู่มือนักวิจัย