มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI) ประจำปีงบประมาณ 2565
October 18, 2021
Funding Opportunity Announcement (FOA) [November 26, 2021]
November 26, 2021

ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Research Consortium) ประจำปีงบประมาณ 2565