กทปส. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2564
January 26, 2021
วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564
February 2, 2021

สวก. ประกาศการรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศการรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565  

ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน NRIIS ได้ที่:
    https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
    https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2565.php
และ
    https://nriis.nrct.go.th/NewsEventTop.aspx

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
    https://www.arda.or.th/research-fund02.php

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุน ฯ โปรดส่งส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมหนังสือนำส่ง ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการลงนามรับรองข้อเสนอโครงการ ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจาก สวก. กำหนดให้มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอโครงการ ฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.