บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยไทย
December 24, 2020
วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2565 (FY2022)
December 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม 2564 ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI)