มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม 2564 ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI)
December 24, 2020
วช. ขอเชิญเสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
January 14, 2021

วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2565 (FY2022)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”  

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS http://nriis.nrct.go.th
ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครขอรับทุน ฯ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
  https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6350