ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

วช. ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์
June 25, 2020
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
June 29, 2020

The Royal Academy of Engineering (RAEng) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ LIF Community Grants ภายใต้ Newton Fund สำหรับนักวิจัยที่เคยได้รับทุน Leaders in Innovation Fellowships (LIF)  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://www.raeng.org.uk/lif-community-grants

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ได้ถึงภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านส่วนงานต้นสังกัด มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป