บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564
June 18, 2020
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2
June 23, 2020

Franco – Thai Mobility Programme/PHC Siam: Call for Proposals 2021 – 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco – Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี 2564 – 2565  

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ถึง ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
   https://bit.ly/2TYfPds

ทั้งนี้ โปรดส่งข้อเสนอโครงการ ฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป