สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
June 17, 2020
บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564
June 18, 2020

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 – 2567

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 – 2567 ในประเด็น “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS New Normal)”   
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สพฉ. เสนองบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Functional – based Research Fund ผ่านสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปีงบประมาณ 2565

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่:
https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/10260?group=27

สามารถส่งเอกสาร ได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCNdXfcnWAulM2nwgBFtfVcwCji_xgwAUY95QjHHWwy_MJKQ/viewform

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563