กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
May 6, 2020
Grand Challenge Canada เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ A Global Mental Health Grand Challenge: Mental Health and Wellbeing of Young People
May 25, 2020

การประชุมนานาชาติออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress หัวข้อ “COVID-19 the Global New Reality”

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) จัดการประชุมนานาชาติออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress หัวข้อ “COVID-19 the Global New Reality”

ในวันพฤหัสที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 20.00 น.

พบกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก เพื่อรับฟังมุมมองต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบเชิงการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ต่อทุกประเทศทั่วโลก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมผ่าน ZOOM Webinar พร้อมลงทะเบียนฟรี !!!

ลงทะเบียนได้ที่:
  http://www.cupt.net/aowc-2020