EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
April 30, 2020
การประชุมนานาชาติออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress หัวข้อ “COVID-19 the Global New Reality”
May 21, 2020

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
   http://defund.onde.go.th

โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านส่วนงานต้นสังกัด มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป