EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
September 23, 2019
วช. ประกาศรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (S – Curve)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
October 22, 2019

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS) ประจําปี 2563

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS) ประจําปี 2563

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง วช. ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทุน ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
  https://www.nrct.go.th