สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
September 12, 2019

วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่:
https://www.nrms.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิจัยส่วนงาน รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มตารางสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัย ฯ และจัดทำหนังสือแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ผ่านระบบ NRMS จัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2244

  ขั้นตอนการยื่นขอสมัครรับทุนวิจัย จาก วช.
  ตารางสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนวิจัยของ วช. ผ่านระบบ NRMS
  FAQ การเสนอขอทุนวิจัย วช. ปี 2563
   คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ)
   Poster ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ จาก วช.