สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
September 9, 2019
วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)
September 12, 2019

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่:

https://www.nrms.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิจัยส่วนงาน รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มตารางสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัย ฯ และจัดทำหนังสือแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ผ่านระบบ NRMS จัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:

  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227

  แนวทางการยื่นข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
   ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
   หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ วช. 3)
  หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบ วช. 4)
  ตารางสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนวิจัยของ วช. ผ่านระบบ NRMS
   ขั้นตอนการยื่นขอสมัครรับทุนวิจัย จาก วช.
   FAQ การเสนอขอทุนวิจัย วช. ปี 2563
  คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย
   ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS
  Poster ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ จาก วช.