ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563
September 3, 2019
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
September 9, 2019

ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่:
https://www.nrms.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิจัยส่วนงาน รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มตารางสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัย ฯ และจัดทำหนังสือแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ผ่านระบบ NRMS จัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2248

   ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
   แบบข้อเสนอการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยท้าทาย ประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
  คู่มือข้อเสนอการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยท้าทาย ประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
  หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบ วช. 4)
  ขั้นตอนการยื่นขอสมัครรับทุนวิจัย จาก วช.
   FAQ การเสนอขอทุนวิจัย วช. ปี 2563
  ตารางสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนวิจัยของ วช. ผ่านระบบ NRMS