EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
August 28, 2019
EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
September 23, 2019

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ถึง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับทุน ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
  http://www.trc.or.th