ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

ทุนวิจัยโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2
March 12, 2019
True Lab Research Sponsorship 2019
March 18, 2019

โครงการ e – ASIA Joint Research Program เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้หัวข้อ “Infectious Diseases, Antimicrobial and Multidrug Resistance, and Cancer Research”

ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัย/บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย ที่ต้องการส่งข้อเสนอโครงการ โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อตรวจสอบ และจัดทำหนังสือนำส่ง ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/e-asia-joint-research-program