EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
February 27, 2019
งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019)
March 12, 2019

สำนักการศึกษา ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกรอบการวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาแนวทางการพัฒนา เพื่อยกระดับผลการทดสอบ O – NET ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ถึง ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
* โดยขอให้ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
  http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation