วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
February 12, 2019
IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Maintenance, Repair, and Calibration of Radiation Detection Equipment
February 25, 2019

กรมป่าไม้ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ITTO Project Cycle Calendar for Autumn 2019

กรมป่าไม้ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ITTO Project Cycle Calendar for Autumn 2019

โดยมี Target Area ในหัวข้อ Geographic Location, Social, Cultural, Economic และ Environmental Aspects

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจสมัครจัดส่งรายละเอียดเข้ามายังมหาวิทยาลัย เพื่อออกหนังสือนำส่ง ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562