การอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (MU AUN-QA Assessor Training): AUN-QA Criteria version 4.0 ประจำปี 2565

วันที่/เวลา
ช่วงที่ 1
การอบรมเกณฑ์ AUN-QA Criteria Version 4.0
วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

ช่วงที่ 2
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. จำกัดส่วนงานละ 1 ท่าน
  2. เคยได้รับการอบรมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessor Training ระหว่างรุ่นที่ 1 – 8
  3. ต้องศึกษา Guide to AUN-QA Criteria Version 4.0 ของ AUN-QA Official Channel ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC2CgrG0p5lCAo7yHwDGFlDA
  4. ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่กำหนด และปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) ในระหว่าง กิจกรรมได้ครบถ้วน
  5. สามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยได้ อย่างน้อยจำนวน 2 หลักสูตรต่อปี

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ การเข้าร่วมโครงการฯ แก่ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน (First-come, First-served) และดำเนินการลงทะเบียนได้สมบูรณ์ตามข้อกำหนด จำนวนรับสมัครทั้งโครงการฯ 40 ท่าน โดยจะปิดรับสมัครก่อนระยะเวลาที่กำหนดกรณีมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

  1. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (.docx)
  2. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (.pdf)

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราผ่านช่องทางสื่อสารนี้
คลิกเลย

Line OA

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 4-21 มกราคม 2565
เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X