การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 17: TQA ลงสู่การปฏิบัติ

วันที่/เวลา
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564: 8.30-16.30 น.
บนระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meeting

วิทยากร

 1. รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ
 2. รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ
 3. นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 4. ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
  วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม จำนวนส่วนงานละไม่เกิน 1 ท่าน
 2. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านการเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx จัดทำแบบทดสอบครบและผ่านในทุกบทเรียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% (10 KM Point) บนระบบ Mahidol University Digital KM Masterclass (https://kmmasterclass.mahidol.ac.th บนเมนู e-Learning) โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานบนระบบลงทะเบียนมีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราผ่านช่องทางสื่อสารนี้
คลิกเลย

Line OA

ขยายเวลา: ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564
เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X