EdPEx: Changing Criteria รุ่นที่ 1

วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
เวลาลงทะเบียน 8.00-8.30 น.
เวลากิจกรรม 8.30-11.30 น.

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. สำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดทำ SAR ของส่วนงาน

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6062
นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ, นางสาวสุภาภรณ์ ทิมสำราญ
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X