การสัมมนา “การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2558”

วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

สถานที่
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ประธานตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx
  2. ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  3. ผู้บริหาร ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพของส่วนงาน
  4. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.สมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X