การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx”
ประจำปี 2558

วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
ลงทะเบียน 08.30 - 09.00 น.
เวลา 09.00 - 16.30 น.

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
วีดิทัศน์กิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.สมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X