มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
เวลา 13.30 - 16.00 น.

สถานที่
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 70 ท่าน

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.สุภาภรณ์ ทิมสำราญ และ น.ส.สมจิตรา สุขสว่าง
supaporn.tim@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X