ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการกรอกข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระบบ CHE QA Online

วันที่/เวลา
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558
ลงทะเบียน 08:30 - 09:30 น.
เวลา 09:30 - 12:00 น.

สถานที่
ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพ
  2. ผู้รับผิดชอบด้านหลักสูตร

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
นางหฤทัย เที่ยงธรรม และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
harutai.thi@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X