การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2557

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 3- วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

สถานที่
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการตรวจประเมิน

 1. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ)
  ประธานกรรมการ
 2. รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
  อธิการบดี
  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  กรรมการ
 3. รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา
  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  กรรมการ
 4. รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรรมการ
 5. นางสุดใจ ธนไพศาล
  บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กรรมการ
 6. ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการ
 7. รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการ

เอกสารประกอบกิจกรรม
รายนามคณะกรรมการ
กำหนดการ
รูปภาพคณะกรรมการตรวจประเมิน

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
นางหฤทัย เที่ยงธรรม และ น.ส.พรเพ็ญ หัตถ์กุมทรัพย์
harutai.thi@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการX