พื้นที่แห่งความคิดริเริ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และยังเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของประชาคมมหิดล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2560 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Maximizing Value – Minimizing Waste” ซึ่งเน้นการจัดการความรู้กับการพัฒนาคุณภาพงาน และเพิ่มรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งใหม่ที่เกิดในปีนี้ คือการมอบรางวัล Innovative Teaching Award ที่นอกเหนือจากปีที่ผ่านมา คือ Team Good Practice Award แก่ผลงานที่นำเสนอกระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวัดและการประเมินผล ที่ออกแบบใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นจากของเดิม อันจะนำมาสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award/ Innovative Teaching
Award
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Poster Round Session
อาหารว่าง
Lean Organization
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ด้านบริการผู้ป่วยนอกและพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายในห้องย่อย
Team Good Practice Award Presentation / Innovative Teaching Award/
Oral Presentation / Story Telling
Time Team Good Practice
& Innovative Teaching Award
Time Oral Presentation
& Story Telling
Oral Presentation
Room ห้องบรรยาย 1 Room ห้องบรรยาย 2 ห้องบรรยาย 3

12.45-
13.05

T-1
การพัฒนาบริการการสอนพ่นยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ (3M: Man, Material, Method)

13.05-
13.25

T-2
Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC) Model

13.25-
13.45

T-3
ICT Energy WIZ Team

13.45-
14.05

I-1
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ "การสัมผัสประสบการณ์ตรงทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ดำเนินการโดย นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่" กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

14.05-
14.25

I-2
นวัตกรรมสื่อการสอนระบบมัลติมีเดียสำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

12.45-
13.00

S-1
แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิต

O-5
คุ้มค่า Solar Sale

13.00-
13.15

S-2   
ฟันเฟืองที่ไม่เคยหยุดวิ่ง

O-6
Alumni Engagement: สร้างความผูกพันง่ายๆ ด้วย 3A

13.15-
13.30

S-3   
สุขได้...แค่เพียงปลายนิ้ว

O-7
Mr. SPOC

13.30-
13.45

S-4   
นาทีชีวิต

O-8
การพัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด

13.45-
14.00

O-1   
พัฒนาการใช้ยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติทางช่องคลอดอย่างสมเหตุผล

O-9
สื่อ Scan Plan Result

14.00-
14.15

O-2   
การคงประสิทธิภาพของสายสวนติดตามความดันในหลอดเลือดแดง (Arterial line) โดยไม่ใช้สารละลายที่ผสม Heparin หล่อสาย (Non-Heparin in Arterial line)

O-10
พัฒนาระบบบริหารตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล RAMA NSA (RAMA Nurse Scheduling and Assignment)

14.15-
14.30

O-3   
Mini AVR retractor (อุปกรณ์ถ่างขยายแผลในการผ่าตัดลิ้นหัวใจเอออร์ติกแบบเปิดแผลเล็ก)

O-11
ลดเวลา เพื่อเพิ่มมูลค่า

14.30-
14.45

O-4   
ส่องไลน์คนไข้ภาค 2

O-12
ฟังก์ชันวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากรูปถ่ายหรือวีดิโอ

อาหารว่าง
ประสบการณ์การใช้ Lean ในการพัฒนาคุณภาพงาน
โดย ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
   

ร่วมให้กำลังใจ และนำไปปรับใช้ในองค์กร

NO.เดิม
NO.ใหม่
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ผู้นำเสนอ
รางวัล
         

โปรดสนใจ

 1. กิจกรรมนี้สำหรับ "บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล" เท่านั้น
 2. เพื่อเป็นการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนกิจกรรมผ่านระบบ Online เท่านั้น ซึ่งลดการจัดทำเอกสาร และสั่งอาหารสำรองเผื่อสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน
 3. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือส่วนงานสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ถือเป็นวันลา (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล)
 4. ปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั่วไป

 
 
   
 
 
 

ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

       
 
 
  B
A     C

โปรดสนใจ

 1. รายชื่อของท่านจะแสดงผลหลังจากลงทะเบียนผ่านไปแล้ว 3 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
 2. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากลงทะเบียนกับเราแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์ หรือ ส่ง E-mail ยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าว ได้ในเวลาทำการ เรายินดีเสมอ
 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
  สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ ปิยะณัฐ พรมสาร
  โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
  email address: muqdday2017@mahidol.edu
  ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
  หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
 4. หากรายชื่อไม่แสดง โปรดคลิกที่นี่
         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ ปิยะณัฐ พรมสาร
โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
email address: muqdday2017@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: www.qd.mahidol.ac.th/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)