Media Center

 

 

กิจกรรม
การอบรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ กับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA/EdPEx) สำหรับผู้บริหารระดับสูง

เฉพาะประชาคมมหิดล

เอกสารอื่นๆ
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จำนวนเวลาในการรับชม
03:17:40