Media Center

 

 

กิจกรรม
MU-EdPEx Clinic : การให้คำปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 หมวด 2, หมวด 4 และผลลัพธ์ 7.5

เฉพาะประชาคมมหิดล

ช่วงที่ 1ช่วงที่ 2ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4เอกสารอื่นๆ
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จำนวนเวลาในการรับชม
00:46:33