Media Center

 

 

กิจกรรม
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 3 : ช่วงที่ 1 “การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA”

เฉพาะประชาคมมหิดล

22 มกราคม 2558

23 มกราคม 2558

ช่วงที่ 1ช่วงที่ 2ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4เอกสารอื่นๆ
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 22-23 มกราคม 2558
สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จำนวนเวลาในการรับชม
01:32:34