Media Center

 

 

กิจกรรม
การบ้าน
หลังนำเสนอโครงร่างองค์กร
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงานภายในและสภาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเวลาในการรับชม
00:03:12