Media Center

 

 

กิจกรรม
การเสวนาสมาชิก เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 (3/2557) UKM at Crossroads: Policy and Practice for the Next Decade

2 ตุลาคม 2557

3 ตุลาคม 2557

ช่วงที่ 1ช่วงที่ 2

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จำนวนเวลาในการรับชม
01:16:02