Media Center

 

 

กิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้
Management for Sustainability

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

เอกสารอื่นๆในกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 21 ธันวาคม 2556
สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริการส่วนงาน
จำนวนเวลาในการรับชม
01:54:25