Media Center

 

 

กิจกรรม
การบรรยาย
ให้ความรู้ผู้บริหาร
Understand EdPEx in 1 hr.

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

เอกสารอื่นๆในกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 9 กันยายน 2556
สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารส่วนงาน
จำนวนเวลาในการรับชม
01:14:59