Media Center

 

กิจกรรม
คลังปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้นแบบผู้บริหาร
จัดการศึกษาที่ดี

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
วัน/เดือน/ปี
วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
สถานที่
คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วิทยากร
รองศาสตราจารย์สุวรรณี จรูงจิตรอารี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะกายภาพบำบัด
จำนวนเวลาในการรับชม
00:11:50