Media Center

 

กิจกรรม
คลังปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมดุลย์ของศาสตร์บริหาร
และงานวิชาการ
วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555
สถานที่
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วิทยากร
ศ.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
วิทยาลัยการจัดการ
จำนวนเวลาในการรับชม
00:54:28