Media Center

 

 

กิจกรรม
คลังปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ
วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วิทยากร
รศ.ชาย โพธิสิตา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จำนวนเวลาในการรับชม
00:59:10