Media Center

 

กิจกรรม
คลังปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยใจ
วัน/เดือน/ปี
วันพุธที่ 14 กันยายน 2554
สถานที่
คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วิทยากร
ผศ.นาฏวิมล งามศิริจิตต์
คณะกายภาพบำบัด
จำนวนเวลาในการรับชม
00:26:28