เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา ปีที่ 3

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัด โครงการ “Learn Do De-velopment : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้นำเสนอผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร เพื่อให้ผลงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์และส่งเสริมคุณภาพงานสู่การบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสนับสนุนการสร้างผลงานพัฒนาคุณภาพให้บุคลากรทุกส่วนงานให้เกิดความสมบูรณ์และส่งเสริมคุณภาพงานสู่การบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาผลงานเพื่อส่งนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม WebEx meetings

กล่าวเปิดโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
R2R พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพคน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
การนำเสนอผลงาน (แต่ละผลงานนำเสนอ 15 นาที วิทยากรเสนอแนะ 15 นาที)
พักกลางวัน
การนำเสนอผลงาน (แต่ละผลงานนำเสนอ 15 นาที วิทยากรเสนอแนะ 15 นาที)
กล่าวปิดโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ผลงานที่ผ่านการนำเสนอ MQF2021)

  1. กลุ่มที่ 1: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม WebEx meetings
  2. สำหรับการลงทะเบียนผลงานที่เคยส่งเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 ในประเภทการพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น (Initial Quality Development, IQD) และ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI) เท่านั้น
  3. ส่งข้อมูล Update ผลงาน หรือยืนยันข้อมูลเดิม ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2565
  4. แจ้งผลการพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
  5. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องพัฒนาผลงานและดำเนินการจัดส่งเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 หรือ 2566
  6. แบบฟอร์มนำเสนอผลงาน (ท่านสามารถใช้ผลงานเดิมจัดส่งได้)

         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

รายชื่อผลงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. นำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม WebEx meetings
  2. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องพัฒนาผลงานและดำเนินการจัดส่งเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 หรือ 2566

         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่

สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน Line @ Official
http://nav.cx/emITFlD คลิกเลย
----------------------------------------------------------------

นายปิยะณัฐ พรมสาร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส.สุภาภรณ์ ทิมสำราญ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
email address: mahidolqd@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการ Learn Do De-velopment : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
----------------------------------------------------------------