วันจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2560
ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
กล่าวต้อนรับ และพิธีเปิด

โดย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การเสวนา “Best Practice Sharing : Customer Engagement”

โดย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย
คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เยียมชมนิทรรศการ "EdPEx Quality Forum Share & Learn"
พักกลางวัน
การบรรยายพิเศษ “Process Management”

โดย

คุณศุภชัย เมืองรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 
ถาม – ตอบ
สรุปผล - กล่าวปิดกิจกรรม

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

   

ร่วมให้กำลังใจ และนำไปปรับใช้ในองค์กร

 1. ผลงานที่แสดงอยู่นี้ เป็นเพียงผลงานที่ส่งเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็นผลงานที่ได้รับการรับเลือกให้นำเสนอแต่ประการใด
 2. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.
 3. ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่ผู้ส่งผลงาน โดยร่วมส่งผล Vote ได้ในวันมหกรรม
           
หมายเลข
ผลงาน
ประเภทผลงาน
หน่วยงาน
ผู้นำเสนอ
         

โปรดสนใจ

 1. กิจกรรมนี้สำหรับ "บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล" เท่านั้น
 2. เพื่อเป็นการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนกิจกรรมผ่านระบบ Online เท่านั้น ซึ่งลดการจัดทำเอกสาร และสั่งอาหารสำรองเผื่อสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน
 3. สิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั่วไป

 
 
   
 
 
 

ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

       
 
 
A   B C

โปรดสนใจ

 1. รายชื่อของท่านจะแสดงผลหลังจากลงทะเบียนผ่านไปแล้ว 3 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
 2. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากลงทะเบียนกับเราแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์ หรือ ส่ง E-mail ยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าว ได้ในเวลาทำการ เรายินดีเสมอ
 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
  สมจิตรา สุขสว่าง และ มาลินี ลิมปิภูษณะ
  โทร 0 2849 6062, 0 2849 6062-5
  email address: somchitra.soo@mahidol.ac.th; malinee.lim@mahidol.ac.th
  ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
  หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
 4. หากรายชื่อไม่แสดง โปรดคลิกที่นี่
         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
สมจิตรา สุขสว่าง และ มาลินี ลิมปิภูษณะ
โทร 0 2849 6062, 0 2849 6062-5
email address: somchitra.soo@mahidol.ac.th; malinee.lim@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการ EdPEx Quality Forum Share & Learn#2017
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: www.qd.mahidol.ac.th/